普门品结缘网

注音版普门品全文念诵及回向

发布时间:2019-02-21 11:51:46作者:普门品结缘网

yīnɡ yǐ tónɡ nán 、 tónɡ nǚ shēn dé dù zhě , jí xiàn tónɡ nán 、tónɡ nǚ shēn ér wéi shuō fǎ 。

应 以 童 男 、 童 女 身 得 度 者 , 即 现 童 男 、 童 女 身 而 为 说 法 。

yīnɡ yǐ tiān lónɡ 、 yè chā 、 qián tà pó 、 ā xiū luó 、

应 以 天 龙 、 夜 叉 、 乾 闼 婆 、 阿 修 罗 、

jiā lóu luó 、 jǐn nà luó 、 mó hóu luó qié 、 rén fēi rén děnɡ shēn dé dù zhě ,

迦 楼 罗 、 紧 那 罗 、 摩 睺 罗 伽 、 人 非 人 等 身 得 度 者 ,

jí jiē xiàn zhī ér wéi shuō fǎ 。

即 皆 现 之 而 为 说 法 。

yīnɡ yǐ zhí jīn gānɡ shén shēn dé dù zhě , jí xiàn zhí jīn gānɡ shén shēn ér wéi shuō fǎ 。 ”

应 以 执 金 刚 神 身 得 度 者 , 即 现 执 金 刚 神  身 而 为 说 法 。 ”

“ wú jìn yì , shì guān shì yīn pú sà chénɡ jiù rú shì gōnɡ dé , yǐ zhǒnɡ zhǒnɡ xínɡ 、

“ 无 尽 意 , 是 观 世 音 菩 萨 成 就 如 是 功 德 , 以 种 种 形 、

yóu zhū guó tǔ , dù tuō zhònɡ shēnɡ ,

游 诸 国 土 , 度 脱 众 生 ,

shì gù rǔ děnɡ yīnɡ dānɡ yì xīn gōnɡ yǎnɡ guān shì yīn pú sà 。

是 故 汝 等 应 当 一 心 供 养 观 世 音 菩 萨 。

shì guān shì yīn pú sà mó hē sà , yú bù wèi jí nán zhī zhōnɡ 、 nénɡ shī wú wèi ,

是 观 世 音 菩 萨 摩 诃 萨 , 于 怖 畏 急 难 之 中 、 能 施 无 畏 ,

shì gù cǐ suō pó shì jiè 、 jiē hào zhī wéi shī wú wèi zhě 。 ”

是 故 此 娑 婆 世 界 、 皆 号 之 为 施 无 畏 者 。 ”

wú jìn yì pú sà bái fó yán : “ shì zūn , wǒ jīn dānɡ gōnɡ yǎnɡ guān shì yīn pú sà 。 ”

无 尽 意 菩 萨 白 佛 言 : “ 世 尊 , 我 今 当 供 养 观 世 音 菩 萨 。 ”

jí jiě jǐnɡ zhònɡ zhū bǎo yīnɡ luò 、 jià zhí bǎi qiān liǎnɡ jīn , ér yǐ yǔ zhī , zuò shì yán : .

即 解 颈 众 珠 宝 璎 珞 、 价 值 百 千 两 金 , 而 以 与 之 , 作 是 言 :

“ rén zhě , shòu cǐ fǎ shī zhēn bǎo yīnɡ luò 。 ” shí guān shì yīn pú sà bù kěn shòu zhī 。

“ 仁 者 , 受 此 法 施 珍 宝 璎 珞 。 ” 时 观 世 音 菩 萨 不 肯 受 之 。

wú jìn yì fù bái guān shì yīn pú sà yán : “ rén zhě , mǐn wǒ děnɡ gù , shòu cǐ yīnɡ luò 。 ”

无 尽 意 复 白 观 世 音 菩 萨 言 : “ 仁 者 , 愍 我 等 故 , 受 此 璎 珞 。 ”

ěr shí fó gào guān shì yīn pú sà : “ dānɡ mǐn cǐ wú jìn yì pú sà 、 jí sì zhònɡ tiān lónɡ 、

尔 时 佛 告 观 世 音 菩 萨 : “ 当 愍 此 无 尽 意 菩 萨 、 及 四 众 天 龙 、

yè chā 、 qián tà pó 、 ā xiū luó 、 jiā lóu luó 、 jǐn nà luó 、 mó hóu luó

夜 叉 、 乾 闼 婆 、 阿 修 罗 、 迦 楼 罗 、 紧 那 罗 、 摩 睺 罗

qié 、 rén fēi rén děnɡ gù , shòu shì yīnɡ luò 。 ” jí shí guān shì yīn pú sà mǐn zhū sì zhònɡ 、

伽 、 人 非 人 等 故 , 受 是 璎 珞 。 ” 即 时 观 世 音 菩 萨 愍 诸 四 众 、

jí yú tiān lónɡ 、 rén fēi rén děnɡ , shòu qí yīnɡ luò ,

及 于 天 龙 、 人 非 人 等 , 受 其 璎 珞 ,

fēn zuò èr fēn , yì fēn fènɡ shì jiā móu ní fó , yì fēn fènɡ duō bǎo fó tǎ 。

分 作 二 分 , 一 分 奉 释 迦 牟 尼 佛 ,一 分 奉 多 宝 佛 塔 。

“ wú jìn yì , guān shì yīn pú sà yǒu rú shì zì zài shén lì , yóu yú suō pó shì jiè 。 ”

“ 无 尽 意 , 观 世 音 菩 萨 有 如 是 自 在 神 力 , 游 于 娑 婆 世 界 。 ”

ěr shí wú jìn yì pú sà yǐ jì wèn yuē :

尔 时 无 尽 意 菩 萨 以 偈 问 曰 :

shì zūn miào xiānɡ jù , wǒ jīn zhònɡ wèn bǐ , fó zǐ hé yīn yuán , mínɡ wéi guān shì yīn 。

世 尊 妙 相 具 , 我 今 重 问 彼 , 佛 子 何 因 缘 , 名 为 观 世 音 。

jù zú miào xiānɡ zūn , jì dá wú jìn yì 。 rǔ tīnɡ guān yīn xínɡ , shàn yīnɡ zhū fānɡ suǒ ,

具 足 妙 相 尊 , 偈 答 无 尽 意 。 汝 听 观 音 行 , 善 应 诸 方 所 ,

hónɡ shì shēn rú hǎi , lì jié bù sī yì , shì duō qiān yì fó , fā dà qīnɡ jìnɡ yuàn 。

宏 誓 深 如 海 , 历 劫 不 思 议 , 侍 多 千 亿 佛 , 发 大 清 净 愿 。

wǒ wéi rǔ luè shuō , wén mínɡ jí jiàn shēn , xīn niàn bù kōnɡ guò , nénɡ miè zhū yǒu kǔ 。

我 为 汝 略 说 , 闻 名 及 见 身 , 心 念 不 空 过 , 能 灭 诸 有 苦 。

jiǎ shǐ xìnɡ hài yì , tuī luò dà huǒ kēnɡ , niàn bǐ guān yīn lì , huǒ kēnɡ biàn chénɡ chí 。

假 使 兴 害 意 , 推 落 大 火 坑 , 念 彼 观 音 力 , 火 坑 变 成 池 。

huò piāo liú jù hǎi , lónɡ yú zhū guǐ nán , niàn bǐ guān yīn lì , bō lànɡ bù nénɡ méi 。

或 漂 流 巨 海 , 龙 鱼 诸 鬼 难 , 念 彼 观 音 力 , 波 浪 不 能 没 。

huò zài xū mí fēnɡ 、 wéi rén suǒ tuī duò , niàn bǐ guān yīn lì , rú rì xū kōnɡ zhù 。

或 在 须 弥 峰 、 为 人 所 推 堕 , 念 彼 观 音 力 , 如 日 虚 空 住 。

huò bèi è rén zhú , duò luò jīn gānɡ shān , niàn bǐ guān yīn lì , bù nénɡ sǔn yì máo 。

或 被 恶 人 逐 , 堕 落 金 刚 山 , 念 彼 观 音 力 , 不 能 损 一 毛 。

huò zhí yuàn zéi rào , gè zhí dāo jiā hài , niàn bǐ guān yīn lì , xián jí qǐ cí xīn 。

或 值 怨 贼 绕 , 各 执 刀 加 害 , 念 彼 观 音 力 , 咸 即 起 慈 心 。

huò zāo wánɡ nán kǔ , lín xínɡ yù shòu zhōnɡ , niàn bǐ guān yīn lì , dāo xún duàn duàn huài 。

或 遭 王 难 苦 , 临 刑 欲 寿 终 , 念 彼 观 音 力 ,刀 寻 段 段 坏 。

huò qiú jìn jiā suǒ , shǒu zú bèi niǔ xiè , niàn bǐ guān yīn lì , shì rán dé jiě tuō 。

或 囚 禁 枷 锁 , 手 足 被 杻 械 , 念 彼 观 音 力 , 释 然 得 解 脱 。

zhòu zǔ zhū dú yào 、 suǒ yù hài shēn zhě , niàn bǐ guān yīn lì , hái zhe yú běn rén 。

咒 诅 诸 毒 药 、 所 欲 害 身 者 , 念 彼 观 音 力 , 还 着 于 本 人 。

huò yù è luó chà 、 dú lónɡ zhū guǐ děnɡ , niàn bǐ guān yīn lì , shí xī bù gǎn hài 。

或 遇 恶 罗 刹 、 毒 龙 诸 鬼 等 , 念 彼 观 音 力 , 时 悉 不 敢 害 。

ruò è shòu wéi rào , lì yá zhǎo kě bù , niàn bǐ guān yīn lì , jí zǒu wú biān fānɡ 。

若 恶 兽 围 绕 , 利 牙 爪 可 怖 , 念 彼 观 音 力 , 疾 走 无 边 方 。

yuán shé jí fù xiē , qì dú yān huǒ rán , niàn bǐ guān yīn lì , xún shēnɡ zì huí qù 。

蚖 蛇 及 蝮 蝎 ,气 毒 烟 火 燃 ,念 彼 观 音 力 ,寻 声 自 回 去 。

yún léi gǔ chè diàn , jiànɡ báo shù dà yǔ , niàn bǐ guān yīn lì , yìnɡ shí dé xiāo sàn 。

云 雷 鼓 掣 电 ,降 雹 澍 大 雨 , 念 彼 观 音 力 , 应 时 得 消 散 。

zhònɡ shēnɡ bèi kùn è , wú liànɡ kǔ bī shēn , guān yīn miào zhì lì , nénɡ jiù shì jiān kǔ 。

众 生 被 困 厄 ,无 量 苦 逼 身 , 观 音 妙 智 力 ,能 救 世 间 苦 。

jù zú shén tōnɡ lì , guǎnɡ xiū zhì fānɡ biàn , shí fānɡ zhū guó tǔ , wú chà bú xiàn shēn 。

具 足 神 通 力 ,广 修 智 方 便 ,十 方 诸 国 土 , 无 刹 不 现 身 。

zhǒnɡ zhǒnɡ zhū è qù , dì yù guǐ chù shenɡ , shēnɡ lǎo bìnɡ sǐ kǔ , yǐ jiàn xī lìnɡ miè 。

种 种 诸 恶 趣 , 地 狱 鬼 畜 生 , 生 老 病 死 苦 , 以 渐 悉 令 灭 。

zhēn guān qīnɡ jìnɡ guān , guǎnɡ dà zhì huì guān ,

真 观 清 净 观 , 广 大 智 慧 观 ,

bēi guān jí cí guān , chánɡ yuàn chánɡ zhān yǎnɡ 。

悲 观 及 慈 观 , 常 愿 常 瞻 仰 。

wú gòu qīnɡ jìnɡ guānɡ 、 huì rì pò zhū àn , nénɡ fú zāi fēnɡ huǒ , pǔ mínɡ zhào shì jiān 。

无 垢 清 净 光 、 慧 日 破 诸 闇 , 能 伏 灾 风 火 , 普 明 照 世 间 。

首页1234尾页

相关文章

猜你喜欢

  • 普门品全文

  • 普门品注音

  • 普门品讲解

版权所有:普门品结缘网